Diagnoza zespołu

Pracując z różnymi zespołami w organizacjach, mieliśmy okazję przyglądać się zmianom, które na przestrzeni ostatnich lat zachodziły w pracy zespołowej. Klasyczne zespoły charakteryzowały się stałym składem, długim czasem trwania, spójnością i długo budowanymi relacjami. Dziś, przy projektowym podejściu do pracy, zespoły o stałym i zdefiniowanym charakterze coraz częściej muszą zastąpić takie, które tworzone są na potrzeby danego projektu, składające się z osób pochodzących z różnych części firmy (a czasami spoza firmy w ogóle), o bardzo różnych doświadczeniach, kodach komunikacyjnych, stylach osobowości.

Coraz częściej pojawia się w organizacjach potrzeba zlikwidowania silosowości, uruchomienia dobrej współpracy pomiędzy działami, różnymi obszarami firmy, szybkiego organizowania sprawnie działających zespołów międzydziałowych. Oznacza to, że ludzie w tak funkcjonujących zespołach muszą podzielać zasadę „wszyscy dla zadania, zadanie dla wszystkich”. Członkowie takich zespołów muszą umieć się szanować, unikać konfliktów interpersonalnych przy jednoczesnym nieunikaniu konfliktów merytorycznych i szybko przechodzić do wspólnego działania. Muszą posiadać bardzo dobre umiejętności społeczne. Chodzi głównie o umiejętność słuchania, jasnego komunikowania informacji i pomysłów, a przede wszystkim wysoką tolerancję różnorodności – w zakresie stylów zachowania, osobowości, przygotowania merytorycznego. 


Czytaj więcej: http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/koniec-zespolow/

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

 • Diagnozujemy, wspieramy i doskonalimy pracę w zespołach wysokiej efektywności – prowadzimy warsztaty diagnostyczne, wykorzystujemy autorskie metody
 • Dostarczamy narzędzi pracy zespołowej, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów – uczymy i rozwijamy zespołem pod względem kompetencji kooperacji, radzenia sobie z konfliktami, komunikacji
 • Tworzymy zespoły dopasowane do kultury organizacyjnej firmy – usprawniamy pracę zespołów tak, aby działały w harmonii z istniejącą kulturą firmy
 • Podnosimy efektywność zespołów projektowych i międzydziałowych
 • Wspieramy zespoły pracujące w modelu SCRUM-owym
 • Doskonalimy umiejętności interpersonalne niezbędne w zespołach wysokiej efektywności

DIAGNOZA ZESPOŁU

Stawiamy na wnikliwą diagnozę przyczyn problemu. W sytuacjach nowych wyzwań i zmian pomagamy zdefiniować możliwe potrzeby rozwoju zespołu. Stosujemy autorskie narzędzia diagnozy - pracujemy warsztatowo, uruchamiamy procesy grupowe i indywidualne, pozwalające zdiagnozować przyczyny pojawiających się trudności.

Metody i obszary diagnozy

 • Badanie jakościowe dynamiki, współpracy i komunikacji zespołowej (symulacje pracy i współpracy w zespole) – daje obraz zachowań i obyczajów w zespole, obowiązujących „niepisanych” norm i zasad, dominującego stylu komunikowania i współpracy.
 • Diagnostyka postaw i przekonań – ujawnia „poziom mentalny”, na przykład blokujące przekonania i nastawienia, wizje własnego rozwoju, czy preferowanego stylu pracy
 • Diagnostyka indywidualnego stylu komunikowania – wyniki rzucają światło na problemy komunikacyjne i interpersonalne w zespole
 • „Analiza kontekstowa” – funkcjonowanie zespołu na tle kultury organizacyjnej
 • „Analiza blokadowa” – diagnostyka za pomocą autorskiego narzędzia pozwalająca na określenie „blokad” w funkcjonowaniu zespołu
 • „Mapa wyzwań” – tworzenie obrazu problemów i kierunków zmian w zespole
 

Techniki

 • warsztat pozwalający na obserwację, diagnozę, informację zwrotną
 • symulacje w zespole i w podgrupach
 • kwestionariusze diagnostyczne indywidualnego stylu komunikowania i współpracy
 • zadania projekcyjne
 • dyskusja moderowana po wcześniejszej analizie blokad i „patologii zespołowych” zdiagnozowanych przy pomocy kwestionariuszy