Piotr Piasecki

MÓJ BLOG

piotr-piasecki.businessdoctors.pl

PIOTR PIASECKI

Piotr Piasecki – Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Od 2001 roku jest związany ze stowarzyszeniem konsultantów i trenerów zarządzania MATRIK w Krakowie gdzie min. zrealizował programy rozwoju konsultantów i trenerów zarządzania. We współpracy z WSZECHNICĄ JAGIELLOŃSKĄ opracował i zrealizował program rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”.

Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów.

Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów

Wybrane publikacje

  • Firma dobra, firma lepsza, firma kapitalna, Strategia i Szkolenia, Publikacja w ramach projektu Strategia i szkolenia, (www.strategia-szkolenia.pl) czerwiec 2014.
  • Rola trenera zarządzania, Matrik, Vademecum trenera 2, Kraków 2012
  • Szukając trenera – rozdział 6. „Profesjonalni trenerzy, czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty”, W.F. Szymczak, T.Wański, GWP 2011
  • Dobre praktyki wsparcia zmiany w organizacji ze strony szkoleń, publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”, WND.POKL/02200/08/8.1.2, Polska Izba Firm Szkoleniowych, 2010
  • Realne wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw. Wprowadzenie do problematyki projektu. publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”, WND.POKL/02200/08/8.1.2, Polska Izba Firm Szkoleniowych, 2010
  • Efektywne strategie zmian. Rekomendacje dla Mazowsza, publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”, WND.POKL/02200/08/8.1.2, Polska Izba Firm Szkoleniowych, 2010

Współpraca z magazynem Harvard Business Review Polska

Kontakt - PIOTR PIASECKI

email: piotr.piasecki@businessdoctors.pl
tel: 607 180 057