Talenty i sukcesja

Pomagamy w określaniu potencjału Talentów (min. przez programy Development Center), tworzymy i realizujemy Programy Rozwoju Talentów, współdziałając z przełożonymi i mentorami wskazanymi przez organizację.

Jesteśmy przekonani, że wiedza, kompetencje i doświadczenie są fundamentami rozwoju osób z wysokim potencjałem, jednak niemniej istotna jest praca z przekonaniami, na postawach i wartościach.

PROGRAMY ROZWOJU TALENTÓW

Warsztat DEVELOPMENT CENTER

 • Wcześniejsza diagnostyka kwestionariuszowa (np. Insights Discovery)
 • Praca z Raportem Insights Discovery (feed-back związany z wynikami, wyjaśnienia, dodatkowe wskazówki do zmian i rozwoju)
 • Zastosowanie indywidualnej matrycy kompetencji (model Zengera i Edignera)
 • „Model Wielowymiarowy Talentów” – diagnoza mocnych stron w obszarze zawodowym i osobistym. Talenty są rozumiane jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania.
 • Praca nad PDP (Personel Development Plan) – z moderacją oraz z indywidualnym wsparciem trenerów
 • Feedback indywidualny do całości wyników Development Center
 • Diagnoza postaw i przekonań – ujawnia „poziom mentalny: blokujące przekonania i nastawienia, stymulujące motywacje, wizję własnego rozwoju oraz preferowany styl pracy i współpracy z innymi
 


Rezultaty warsztatu DC:

 • Indywidualny raport Insights Discovery
 • „Mapa obszarów rozwojowych” wzmacniających silne strony uczestników
 • „Mapa talentów” do rozwoju, wzmocnienia i wykorzystania w aktywności zawodowej
 • Przygotowany (wspólnie z konsultantami i mentorami) Personal Development Plan


PRZYKŁADOWY PROGRAM ROZWOJU TALENTÓW 

Prowadzimy wielostopniowe, trwające 3 do 10 miesięcy programy Rozwoju Talentów „Talent Engine”TM. Program obejmuje moduły, których zawartość jest planowania w ścisłej współpracy z Klientem i jest dopasowana do aktualnych wymogów kompetencyjnych i profilu lidera obowiązującego w organizacji.


Moduł I. Efektywność osobista
Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą, efektywnego wykorzystywania czasu, zarządzania własną energią.


Moduł II. Narzędzia pracy menedżera
Rozwijanie istotnych umiejętności zarządzania: MBO, delegowania zadań, oceniania, przekazywania informacji zwrotnej, rekrutacji do zespołu.


Moduł III. Wywieranie wpływu i budowanie relacji
Wprowadzenie do nauki przewodzenia bez formalnej władzy, umiejętności budowania relacji, motywowania i angażowania innych do współpracy, przekonywania i inspirowania.


Moduł IV. Inteligentne przywództwo
Przygotowanie uczestników do pełnienia roli lidera w organizacji. Skonfrontowanie własnej wiedzy i doświadczenia z najnowszą wiedzą i trendami w obszarze przywództwa. Wskazówki i narzędzia rozwoju kompetencji przewodzenia innym.


Moduł V. Efektywność pracy zespołu
Budowanie zespołu. Praca z zespołem rozproszonym i różnorodnym. Role zespołowe, zarządzanie potencjałem zespołu. Spójność i motywowanie zespołu.


Moduł VI. Rozwój podwładnych
Diagnoza potencjału rozwojowego. Zasady uczenia się dorosłych. Stawianie pozytywnych oczekiwań, planowanie rozwoju podwładnych. Menedżer jako coach.


Moduł VII. Lider zmiany
Inicjowanie i wdrażanie zmian. Kierowanie ludźmi w zmianie. Komunikowanie i angażowanie zespołu do zmian. Podtrzymywanie motywacji w okresie zmian.

Moduł VIII. Follow up i podsumowanie programu
Podsumowanie rezultatów, ustalenie kierunków dalszego rozwoju każdego z uczestników programu, ewaluacja indywidualnych planów rozwojowych.
 Jednocześnie uczestnicy przechodzą w trakcie Programu przez proces coachingu grupowego metodą „Action learning”.

http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/naucz-sie-uczyc/